PRODEJ DAROVANÉ NEMOVITOSTI BEZ SPLNĚNÍ ČASOVÉHO TESTU PRO OSVOBOZENÍ - JAK NA TO? Úvod Příjmy fyzické osoby osvobozené od zdanění Nemovitosti.

29.05.2024

Pokud poplatník prodává darovanou nemovitost a nesplní časový test 5 let vlastnictví pro osvobození příjmů z prodeje (příp. 10 let pro nemovitosti nabyté od roku 2021), uplatní si v daňovém přiznání jako výdaj cenu předmětné nemovitosti stanovenou znaleckým posudkem v době jejího darování. A daň z příjmů vyjde možná zcela minimální nebo dokonce i nulová.

Příjmy z prodeje nemovitostí v jiných případech než bytů a rodinných domů s dvouletým časovým testem bydliště jsou podle § 4 odst. 1 písm. b) zákona o daních z příjmů od daně osvobozeny, pokud doba mezi nabytím a prodejem nemovitosti přesáhne 5 let (příp. 10 let pro nemovitosti nabyté od roku 2021). Toto ustanovení se vztahuje i na nemovitosti nabyté darem. Poplatník získá např. darem nemovitost od svého dědečka. Bude-li takovou nemovitost prodávat a nesplní časový test 5 let (10 let) vlastnictví pro osvobození příjmů z prodeje, zdaní příjem z prodeje darované nemovitosti jako tzv. ostatní příjem podle § 10 odst. 1 písm. b). Současně si však uplatní v podaném daňovém přiznání jako výdaj cenu předmětné nemovitosti stanovenou znaleckým posudkem podle zákona o oceňování majetku ke dni nabytí, tedy v době jejího darování a to v souladu s ustanovením § 10 odst. 5 zákona o daních z příjmů. V případě darování se doba vlastnictví u dárce nezapočítává do časového testu (u dědění je tomu naopak s vymezenými pravidly).

A po tomto zohlednění může být daň z příjmů fyzických osob možná zcela minimální nebo dokonce i nulová.

V případě, že poplatník použije získané prostředky z prodeje darované nemovitosti na obstarání vlastní bytové potřeby, je takový příjem rovněž osvobozen (za splnění vymezených zákonných podmínek v § 4b zákona o daních z příjmů včetně splnění oznamovací povinnosti). Tato možnost osvobození příjmů z prodeje však platí pouze pro nemovitosti nabyté od 1.1.2021.